Kære politiker

Visualisering af møllerne set fra Borupgård med Ousted Kirke i baggrunden.
Visualisering af møllerne set fra Borupgård med Ousted Kirke i baggrunden.
Kære politiker
10. 09 2012
Eskild Dohn og Ulrik Clausen, Borupvej 7 8751 Gedved på vegne af Borupgård-gruppen

I denne måned afgøres det, om Borupgård skal udpeges til vindmølleområde i Horsens Kommune. Ud over de argumenterer, som tidligere har været fremme i debatten for og imod, er der kommet en række andre forhold, som vi i Borupgårdgruppen mener, du forinden bør tage stilling til:
 
1) Stærk lokal modstand
Mindst 93% af alle husstande indenfor en radius af 1,5 km. har gjort indsigelse imod vindmølleplanen. Borgerne er med god grund bekymrede for deres helbred, eftersom udenlandske undersøgelser dokumenterer, at der kan være store sundhedsmæssige risici ved at bo indenfor en radius af 1,5 km. fra kæmpevindmøller. Desuden frygter de at blive stavnsbundet pga. af værditabet i deres ejendomme.
 
2) Tolstrup Enge og Gedved Sø
Naturstyrelsen har udpeget Tolstrup Enge til nyt vådområde i en afstand af under 1 km. fra det udpegede vindmølleområde. Desuden er der som en del af Helhedsplanen for Gedved besluttet af oprette en engsø mellem Skanderborgvej og motorvejen i en afstand af blot 1,6 km. fra samme vindmølleområde. Tilsammen med Tebstrup sø vil disse tre vådområder uden tvivl tiltrække et større antal træk- og rovfugle. Konsekvenserne for fuglene lader sig imidlertid ikke forudsige, før vådområderne er etablerede, hvorfor det er stærkt betænkeligt at placere kæmpevindmøller netop her. Desuden vil kæmpevindmøllerne uden tvivl skæmme de nye rekreative områder til skade for borgerne i Gedved.
 
3) Fremtidigt byudviklingsområde i Gedved
Helhedsplanen for Gedved rummer et fremtidigt byudviklingsområde nord for Gedved i en afstand af blot 1,5 km. fra det udpegede vindmølleområde. Her er der altså en overhængende risiko for, at et yderligere antal mennesker vil blive påvirkede helbredsmæssigt af kæmpevindmøllerne.
 
4) Ousted Kirke
På foranledning af Århus Stift, der tidligere har udtrykt betænkelighed ved udpegningen af Borupgår som vindmølleområde, har kgl. bygningsinspektør Niels Vium fremsendt en udtalelse, hvori han udtrykker, at ”det også er min vurdering, at udsigten vil blive påvirket ved opstilling af de store vindmøller.” Denne udtalelse er afgivet efter høringsfristens udløb, men bør ikke desto mindre tages meget alvorligt.
 
5) Skanderborg Kommune
Flere politikere i Skanderborg Kommune udtrykker betænkelighed ved, at Horsens Kommune ønsker at placere vindmøller så tæt på kommunegrænsen. Aleksander Aagaard (V) udtaler således til Horsens Folkeblad: ”Det er træls for os, at de har planer om at placere vindmøller så tæt på Ejer Bavnehøj i et område, som vi har brugt kræfter på at gøre attraktivt for turisterne.” Som Claus Leick (SF) ganske rigtigt formulerer det til Horsens Folkeblad er det ”problematisk at placere vindmøller helt derude, hvor de nærmest generer nabokommunen mere, end dem selv.”
 Til orientering kan tilføjes, at Århus Kommune har trukket sine vindmølleområder tilbage til revision på baggrund af de to VVM-redegørelser, der er blevet foretaget.
 
6) Ny viden
I andre lande forskes der disse år ihærdigt i de sundhedsmæssige risici, som er forbundet med at bo tæt på vindmøller. Vi mener, at der er god grund til at afvente resultaterne af disse undersøgelser, før en forkert beslutning presses igennem.
 Vindmølleindustrien vil desuden i løbet af få år formentlig blive tvunget til at udvikle mere støjsvage vindmøller. Mange lande rundt om i verden har allerede udnyttet de bedst egnede områder (dvs. mindst befolkede) og efterspørger nu mere støjsvage vindmøller, som kan placeres tættere på beboelse. Vi henstiller derfor til, at man i Horsens Kommne afventer en ny og bedre teknik – i stedet for at opstille forældede vindmøller, som vil påvirke naboernes helbred i op til 30 år.
 Vi henstiller derfor til, at du som politiker lader fornuften sejre og stemmer imod Borupgård som vindmølleområde. Gennem de sidste par år har vi haft en sober debat og fremført en lang række saglige og velbegrundede argumenter. Vi kan som borgere ikke være tjent med en VVM-redegørelse og en ny kommuneplan, der strækker sig over et yderligere tidsrum, når argumenterne for at forkaste Borupgård som vindmølleområde allerede er til stede nu!