Telemedicin gør livet nemmere for kronisk syge Horsens-borgere

Telemedicin gør livet nemmere for kronisk syge Horsens-borgere
04. 03 2015
Flere end 100 Horsens-borgere med kroniske sygdomme går nu til kontrol i deres eget hjem ved hjælp af et nyt sundheds-hotspot. Den nye mulighed giver borgerne større frihed i deres hverdag.

Da Ivan Mathiassen fra Hovedgård skulle afprøve en ny type hjertemedicin forrige sommer, krævede det mange kontrolbesøg på hospitalet. Men ved hjælp af et nyt sundheds-hotspot på computeren kunne de fleste kontroller gennemføres hjemme fra Ivan Mathiassens egen stue.
 - Det har været nemt at bruge sundheds-hotspottet og en stor sikkerhed for mig at vide, at personalet fulgte mit sygdomsforløb tæt, selv om jeg ikke mødte fysisk op på hospitalet, forklarer Ivan Mathiassen. Han var en af de første deltagere i udviklings- og forskningsprojektet ’Horsens på forkant med sundhed’, som sundheds-hotspottet er en del af.

Større frihed med telemedicin
Alle deltagere i projekt ’Horsens på forkant med sundhed’ har en kronisk sygdom som KOL, hjerteinsufficiens, hjerterehabilitering og diabetes. Desuden medvirker ældre medicinske patienter.
 Deltagerne måler f.eks. dagligt blodtryk, puls og vægt ved hjælp af måleudstyr, de får installeret i hjemmet. De daglige ’tal’ ryger direkte ind i sundheds-hotspottet, hvor de følges og vurderes af sundhedspersonalet.
 Såfremt målingerne afviger fra det forventede, eller der er behov for at justere borgerens medicin, har personalet mulighed for at følge borgerens målinger på tæt hold. Dialogen mellem borgeren og sundhedspersonalet foregår via videokonsultation i sundheds-hotspottet, som også kan bruges til hjemmesygepleje. Hotspottet samler og bruges således både af patient, praktiserende læge samt hospital og kommune.
 - Telemedicinløsningen sparer mig for rigtig meget transport til og fra hospitalet, siger Gert Fruelund fra Horsens. Han har også en kronisk sygdom og er for nylig blevet koblet op på systemet.
 - Man har naturligvis ikke den samme personlige kontakt til personalet, men det opvejes til fulde af den større frihed, man får til at leve et mere almindeligt liv med arbejde og fritidsaktiviteter, når man ikke løbende skal møde op til fastlagte kontroller. Det gør det lidt mere enkelt at leve med en kronisk sygdom, siger Gert Fruelund.

Patienter og personale mødes på sundheds-hotspottet
Praktiserende læge Holger Kjær fra Horsens sidder i styregruppen bag ’Horsens på forkant med sundhed’. Han ser et stort potentiale i brugen af den udviklede telemedicin-løsning.
 - Når det gælder patienter med kroniske sygdomme, så er både hospital, kommune og praktiserende læge ofte involveret i behandlingen. Vi har imidlertid manglet nogle værktøjer og arbejdsgange på tværs af sektorerne, så vi nemmere og hurtigere kunne mødes omkring patienten. Det ser jeg sundheds-hotspottet som en af løsningerne på, siger Holger Kjær.
 Som praktiserende læge peger Holger Kjær på patientens fordel ved i højere grad at blive involveret og følge med i egen behandling.
 - Når patienterne selv har hånd i hanke med deres egne målinger og deltager aktivt i de opfølgende videokonsultationer med læger og sygeplejersker, så får de også en anden indsigt i deres egen sygdom. Vi taler om at øge patienternes grad af egenmestring, så de får mere livskvalitet, siger Holger Kjær.

Godt for borgeren og for samfundsøkonomien
Projekt ’Horsens på forkant med sundhed’ har endnu ikke et omfang, så de økonomiske og servicemæssige gevinster kan slås endeligt fast. Men forventningen er, at den nye telemedicinske løsning fører til færre hospitalsindlæggelser, færre besøg i ambulatorierne på hospitalet og ved praktiserende læger, færre sygeplejebesøg i hjemmene samt lavere medicinudgifter.
 - Vores telemedicin-løsning er udarbejdet, så borgernes data kan tilgås på tværs af hospital, kommune og praktiserende læger. Dermed sikres nem adgang til den samme viden, siger Wenche Svenning, projektleder i ’Horsens på forkant med sundhed’.
 - Vi ønsker med projektet at opnå endnu bedre kommunikation og samarbejde mellem sektorerne, så borgerne får en tydeligere oplevelse af et fælles sundhedsvæsen.
 Effekterne dokumenteres endeligt i et samfundsøkonomisk ph.d.-studie, som er klar i december 2015.

Projekt ’Horsens på forkant med sundhed’:
- Er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt mellem Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens, praktiserende læger og apotekerne.
- Retter sig mod borgere med kroniske sygdomme og har som mål at give dem større viden om og indsigt i egen sygdom
- Står bag den løbende udvikling af sundhedshotspottet – en telemedicinsk løsning, hvor borgerne og sundhedspersonale taler sammen bl.a. via video, og hvor sektorerne deler data via en fælles database.
- Borgerne skal i videst mulig omfang selv foretage målinger og dele dem med de sundhedsfaglige uden at forlade deres hjem.
- Pt. deltager mere end 200 borgere i projektet, hvoraf halvdelen er koblet op på sundheds-hotspottet. Resten fungerer som kontrolgruppe. Målet er 550 deltagere.
- ’Horsens på forkant med sundhed’ er et offentligt privat innovationssamarbejde med et konsortium bestående af Falck og Next Step Citizen.
- Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens står for den primære finansiering af projektet.