Velbesøgt nytårskur i Forum Horsens

Velbesøgt nytårskur i Forum Horsens
05. 01 2018
750 var samlet til Horsens Byråds Nytårskur 2018

Borgmester Peter Sørensen, fru Karen og kommunaldirektør Peter Sinding tog i mod på den røde løber forud for at Peter Sørensen traditionen tro talte i Forum Horsens for de inviterede bl.a. fra det lokale erhvervs- og foreningsliv til Byrådets nytårskur torsdag eftermiddag. En tale der også indeholdt en hyldest og blomster til den afgående direktør for Horsens & Friends Frank Panduro. Hotel Pejsegården sørgede igen i år for serveringen til de mange gæster som efterfølgende traditionen tro small-talkede i Forum i små 2 timer.

Peter Sørensens tale i Forum:
”Hjertelig velkommen til Horsens Byråds Nytårskur her i Forum Horsens.
 Dejligt, at så mange har valgt at deltage - og det er fantastisk at indlede et nyt år med denne kur, hvor jeg og de øvrige medlemmer af byrådet får lejlighed til at møde rigtig mange af vores gode samarbejdspartnere og medspillere.
 Jeg håber, I får et par hyggelige timer – hvor programmet er helt som vanligt. En nytårstale og så ellers rig mulighed for at få hygget og snakket.
 Man kan roligt sige, at de seneste par års byrådsarbejde har været præget af meget store og væsentlige beslutninger, som får helt afgørende betydning for vores kommunes fremtid.
 Og for mig var det netop overståede kommunalvalg også et valg, der i meget høj grad handlede om accept af de fysiske forandringer, Horsens Kommune undergår de kommende år.
 Jeg tænker på Campus-rokaden, udviklingen af vores havn og af Kvickly-grunden. Jeg tænker på udviklingen af hele Horsens midtby og renoveringen af Søndergade, som bliver til i et flot samarbejde mellem butiksejere, bygningsejere og kommunen. Jeg tænker på byfornyelsesplanerne i Brædstrup, planerne om nye omfartsveje, E45 og supercykelstier - og meget mere, som er blevet besluttet af det byråd, der netop har stoppet fire års arbejde.
 I de seneste år har vi leveret stærkt på vækst, udvikling, sammenhængskraft, store investeringer og masser af nye investorer, som tror på vores kommune, og som kan se, at det er her hos os, fremtiden er.
 Øvelsen består nu i at sikre, at væksten fortsætter, og at vi vokser på den rigtige måde. For vi skal ikke blive større for vækstens skyld. Vi skal bruge de øgede skatteindtægter og de muligheder, som væksten medfører, til at skabe en bedre kommune for alle.
 Og de mange nye borgere til Horsens Kommune giver os nogle fantastiske muligheder for at fastholde et højt niveau på vores kernevelfærd, og for at udvikle velfærden, så vores børn, handicappede, ældre, ja alle borgere i kommunen får en endnu bedre og endnu tryggere hverdag.
 Det skaber også grundlag for nye attraktive boligområder og for at forstærke udviklingen af vores levende og unikke lokalsamfund. De mange børnefamilier, som flytter til, skaber masser af liv. Og det er samtidig mere arbejdskraft.
 Væksten er med andre ord en forudsætning for den fortsatte udvikling af vores kommune - og vækst og kvalitet skal også fremover gå hånd i hånd.
 Nu er et nyt byråd blevet valgt – og jeg kan garantere, at jeg og mine kollegaer vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at sikre god velfærd til vores borgere og god service for vores virksomheder.
 God velfærd handler til syvende og sidst om, at alle borgere har muligheder for at leve et aktivt og selvstændigt liv – og muligheder for at bidrage til fællesskabet.
 De borgere, der har brug for hjælp og støtte skal have al den hjælp, de har behov for. Men ret og pligt hænger tæt sammen, og ansvaret for det gode liv – for at fylde rammerne ud – det har langt de fleste selv.
 Vi er rigtig stærke på velfærd, og trods de seneste års krav om effektiviseringer, er det lykkedes at opretholde et højt serviceniveau og høj kvalitet på vores kerne-opgaver.
 Vi gør i dag mere brug af velfærdsteknologi, vi har skåret ned på dokumentation, administration og kolde hænder, og vi planlægger og organiserer smartere, end vi har gjort før.
 Det har krævet masser af omstilling, dygtighed og professionalisme hos vores medarbejdere. Og det har gjort, at vi nu er rigtig godt rustet til fremtiden.
 Vi har børnepasning af høj kvalitet - faktisk siger ni ud af 10 forældre, at de er tilfredse eller meget tilfredse med vores dagtilbud.
 Trivslen og karakter-gennemsnittet i folkeskolerne er steget markant, og vi har i dag et skolevæsen, der står sammen om opgaven, og som leverer nogle imponerende resultater.
 Og vi har gode og relevante tilbud til vores handicappede og socialt udsatte.
 Én af de ting, vi uundgåeligt kommer til at se over de kommende år – er flere seniorer i gadebilledet. Og derfor kommer vi til at skulle investere mere i ældreområdet, end vi gør i dag.
 Men vi skal også have blik for, at nutidens seniorer kan noget helt andet, end de kunne for bare 10-20 år siden. I dag er 70 år ingen alder. Her vil man ikke høre tale om en seniorbolig. Nej, her vil man på café, i teatret og være frivillig – og man vil i stigende grad bo sammen med andre seniorer i nye spændende bofællesskaber.
 Som kommune skal vi skabe rammerne for en uafhængig og meningsfuld senior-tilværelse, samtidig med, at vi sikrer et fortsat højt niveau på omsorg og pleje af de medborgere, som har behov.
 Og lige her er der god grund til at hylde de mange frivillige, som yder en fantastisk indsats på blandt andet vores ældrecentre. Jeg er dybt imponeret over den enorme indsats, de yder, for at give vores ældre medborgere nogle ekstra oplevelser og gode stunder.  
 Selvom vi på mange områder lykkes og har fremgang – ja så har vi fortsat udfordringer. Og her vil jeg eksempelvis nævne vores efterslæb på uddannelsesområdet.
 Lad mig understrege, at det går i den rigtige retning – flere og flere af vores unge påbegynder en uddannelse - men der skal endnu flere i gang, og den opgave vil få meget stor opmærksomhed fra det nye Byråd.
 Det er nemlig vigtigt, at alle unge mennesker har mulighed for at forfølge deres drømme – og her er uddannelse en afgørende forudsætning.
 For mig, er det ikke afgørende, om den enkelte unge tager en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Det er motivationen, der skal drive de unge mennesker.
 Derfor er det utrolig vigtig, at vores unge får kendskab til alle muligheder - også i vores erhvervsuddannelses-system – så erhvervs-uddannelserne igen bliver en del af de unges drømme.
 Derfor er det også væsentligt, at kommune, virksomheder, uddannelses-institutioner og faglige organisationer fortsætter det gode samarbejde i regi af Horsens Alliancen, hvor der netop er arbejdet målrettet med denne problemstilling.
 Vi har blandt andet etableret et meget stærkt samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder - projekt Samspil - et samarbejde som har fået national anerkendelse – og det samarbejde skal vi have videreudviklet og styrket.
 Det er helt afgørende, at vi får de involverede parter bragt tættere sammen, så vores unge kan træffe det vigtige uddannelsesvalg på et godt og fuldt oplyst grundlag.
 Vi har i Horsens Kommune stadig en forholdsvis stor gruppe af borgere, som er helt uden for uddannelses-systemet og arbejds-markedet – og her er der en god grund til at gøre en ekstra indsats. Ikke kun for borgernes egen skyld – men i høj grad for samfundet Horsens Kommunes skyld.
 Jeg kan derfor også kun bakke op om vores statsministers fokus på ghetto-problematikken – som havde en stor plads i hans nytårstale.
 I Horsens optræder Sundparken på regeringens ghetto-liste. Ikke på grund af kriminalitet eller utryghed – beboerne og alle vi andre er faktisk meget trygge ved at færdes i Sundparken – men fordi alt for mange af beboere er på offentlig forsørgelse og dermed uden tilknytning til arbejds-markedet og udenfor deltagelse i sociale fællesskaber.
 Hvordan får vi ændret på den tilstand? Hvordan får vi flere ind på arbejds-markedet – og hvordan sikrer vi, at ingen bliver anden og tredje generation uden uddannelse og uden arbejde?
 Et af mine forslag skal være, at vi nedsætter en task force-gruppe, med deltagelse af politikere, Jobcenter, Boligforeninger, uddannelser og andre aktører, som skal komme med løsninger og anbefalinger til at få uddannelsesgrad og beskæftigelsesgrad op. Og alt det her skal naturligvis ske i kombination med et kommende regeringsudspil.
 Der er ingen tvivl om, at man ude i virksomhederne i stigende grad oplever, at det blive sværere at rekruttere den nødvendige arbejds-kraft.
 Vi har i mange brancher rekordlav ledighed – eksempelvis er ledigheden blandt elektrikere på 1,1 procent og blandt ingeniører 2,2 procent – og det er imponerende beskæftigelses-tal.
 Men man kan roligt sige, at der er skruet op for lydstyrken, når nogle af de nationale arbejdsgiver-organisationer fortæller om manglen på kvalificeret arbejdskraft.
 Men der er også noget i retorikken, der giver anledning til eftertænksomhed. For er det, der bliver sagt, at virksomhederne mangler arbejdskraft, og det skal I - underforstået politikere, jobcentre, universiteter med flere - gøre noget ved?
 Vi – altså virksomhederne - gør nemlig alt, hvad vi kan.
 Jeg vil gerne opfordre til at kigge mod Horsens, for her er retorikken helt anderledes. Her sætter vi os rundt om bordet – DI Horsens, Business Horsens, LO, uddannelserne og Jobcentret -  og sammen arbejder vi på løsninger. Eksempelvis lavede vi en utrolig vigtig aftale om praktikplads-garanti for vores unge – en aftale, som netop er udløbet, men som jeg meget gerne ser, at vi laver igen.
 Virksomhederne har dog stadig nogle håndtag, de selv kan dreje på.
 Måske det kunne være en ide at sænke ambitionerne for, hvor meget erfaring, der skal ind ad døren - kig i stedet efter de lærings-motiverede. De er klar til at tage imod og udvikle sig - hvis I virksomheder er klar til at klæde dem på.
 Måske det også kunne være en ide i langt højere grad at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne – virksomhederne vil gerne have mere arbejdskraft, og uddannelsesinstitutionerne vil fremover blive målt på, hvor mange studerende de får i arbejde efter uddannelsen. 
 Endelig vil jeg nævne, at vi her i Horsens Kommune er begunstiget af, at 12 procent af vores borgere er internationale. Det er en ressource, som skal bringes i spil.
 Derfor kan det undre, at udenlandske Horsens-borgere, der har taget mellemlange eller lange uddannelser på engelsk, kan blive mødt med den holdning, at deres manglende dansk-kundskaber er en barriere. Det bør der gøres op med – og det kan helt sikkert betale sig.
 Alt imens der samarbejdes om løsninger på aktuelle udfordringer, ja så er vi også i gang med et mere langsigtet arbejde for, at Horsens Kommune bliver endnu mere kendt som et sted, hvor det er rigtig godt at drive virksomhed.
 En lang række repræsentanter for blandt andet det lokale erhvervsliv, de store uddannelses-institutioner i Horsens, iværksættermiljøerne og de faglige organisationer – mange af jer er også til stede her i dag - har i de seneste måneder givet anbefalinger til en ny erhvervsstrategi.
 Strategien har helt overordnet til formål at skabe flere arbejdspladser i Horsens Kommune, og derfor skal sporene lægges for de kommende års erhvervsmæssige satsninger, som for alvor får Horsens på landkortet som erhvervs-kommune.
 Udmøntningen af strategien overlades nu til det nye byråd og Horsens Alliancen - og retningen for Horsens er ikke til at tage fejl af.
 Vi skal først og fremmest sørge for at skabe endnu bedre vilkår for de mange veletablerede virksomheder, som i dag hører hjemme i kommunen.
 Derefter skal der satses på innovation, iværksætteri, digitalisering og teknologi
- og på at udvikle en endnu tydeligere erhvervsprofil for Horsens Kommune, der kan tiltrække investeringer og virksomheder udefra.
 Et stærkt lokalt erhvervsliv i vækst er helt afgørende for den fortsatte udvikling af samfundet Horsens. Det er her fremtidens arbejdspladser skal skabes, og det er her den fortsatte velstandsudvikling skal sikres.
 Som kommune skal vi have 100 procent styr på vores egen forretningsdel. De fundamentale forudsætninger for at etablere eller drive virksomhed i Horsens Kommune skal være på plads – hvilket selvfølgelig også er forventningen fra virksomhederne.
 Kommunen skal levere et solidt fundament - til gengæld skal I – erhvervslivet - vores virksomheder - levere ambitioner i forhold til vækst og produktudvikling, digitalisering og ny teknologi. I skal fortsat tage socialt ansvar – og I skal fortsætte med at være medspillere af høj karat. 
 Jeg håber også, at det kan være interessant for vores virksomheder, at Horsens Kommune – sådan helt officielt – stiller sig til rådighed som laboratorium for nye opfindelser og nye måder at gøre tingene på – også i forhold til den teknologiske udvikling.
 Det vil kræve meget af vores medarbejdere – det er jeg klar over - men jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sende et signal til omverdenen og til vores egne medarbejdere: 2018 er året, hvor vi i endnu højere grad har ja-hatten på i forhold til at udvikle nye samarbejder med erhvervslivet.
 Jeg er i den heldige situation, at jeg hver eneste dag møder borgere i mange forskellige sammenhænge. Hver dag møder jeg såvel unge som ældre, som kommer hen og får en lille sludder – og som ofte også har noget på hjerte.
 Dét, jeg mærker hos en del borgere – borgere med vidt forskellig baggrund og udgangspunkt – er, at de føler en form for bekymring eller utryghed – og der kan være mange forskellige årsager.
 Jeg talte eksempelvis med en buschauffør, som fortalte mig, at han var stolt af sit arbejde – og bare virkelig glad for at køre bus. Han kunne faktisk ikke forestille sig andet, han hellere ville.
 Men han var bekymret – fordi der var så megen tale om de her førerløse busser. Det gjorde ham bekymret og utryg, for hvad skulle der blive af ham, når vi får førerløse busser i Horsens?
 Ham vender jeg lige tilbage til.
 Jeg mener helt generelt, at vi skal omfavne fremtiden – vi skal afprøve nye ting, vi skal digitalisere, vi skal benytte alle former for ny teknologi – robotter og velfærdsteknologi og så videre, hvor det giver mening og skaber værdi. Vi skal se muligheder og ikke begrænsninger i den fagre nye verden.
 Men hvad er det så for en udfordring nogle af vores borgere står overfor? Hvad er det for en verden, de kigger på?
 Jo for mange er det en verden, der giver anledning til bekymring. Og så vender jeg tilbage til bus-chaufføren, som er stolt af sit arbejde og sin indsats – men som føler, at han indenfor en kort årrække er overflødig. Vi taler altså om et menneske af kød og blod – som føler sig utryg og glemt.
 Hvad kan vi gøre for at give vores buschauffør trygheden tilbage?
 Lad os først lige tænke tilbage i historien – der er ikke mange karetmagere tilbage, der er heller ikke mange tilbage i det oprindelige typograffag. Erhverv forsvinder og nye opstår. Og det stiller enorme krav til uddannelse og efteruddannelse af rigtig mange borgere.
 Så et af svarene er det, jeg kalder ”uddannelse fra vugge til grav”, og det kommer vi alle til at forholde os til.
 Vi skal anerkende, at utrygheden eksisterer – og vi skal anerkende, at der er en gruppe af borgere, som ikke mærker, at vi på mange områder har vækst og fremgang i vores kommune. Vi skal anerkende, at flere af vores borgere står tilbage med en bekymring – en følelse af utryghed.
 Og vi skal anerkende, at vi som mennesker ikke er ens. Der skal være plads til forskellighed. Der skal være plads til ALLE. Og uddannelse og efteruddannelse til alle er det bedste svar for langt de fleste.
 Horsens kommune har vokseværk og Horsens by udvikler sig fra provinsby til stor by. Det er en realitet, vi også skal forholde os til.
 Vi har i byrådet i de seneste år skabt grundlag for meget store forandringer i vores kommune. På den store Campus-grund ved Banegården skal der nu bygges et nyt kæmpestort uddannelsescenter. VIA har netop fået et ja fra politikerne på Christiansborg til at bygge 27.000 kvadratmeter campus, som vil gøre det endnu mere attraktivt for studerende at tage deres uddannelse i Horsens.
 Her skal VIA’s unge studere side om side med unge fra andre uddannelsesinstitutioner – blandt andet ca. 600 studerende fra social- og sundhedsskolen, som også har besluttet at flytte til Campus-grunden.
 Derudover flytter også Vitus Bering Innovation Park og udviklingsvirksomheden Insero ind på det nye campus-område. Og ambitionen er, at en del afLearnmark også skal være en del af campus.
 Det er ganske enkelt fantastisk og vil få kolossal betydning for Horsens som uddannelses-by i de kommende mange mange år.
 På havnen er der for alvor skub i visionen om at få Havnen tilbage til borgerne og borgerne tilbage til Havnen. Der bygges boliger til op mod 5000 horsensianere og en række virksomheder – og der etableres havnekanal, havneø, promenade og grønne oaser med adgang til vandet.
 To store projekter er i sat i gang: På Nopa-grunden og Jernlageret er første etape af et omfattende byggeri skudt i gang – det er OMJ Ejendomme og Torntoft & Mortensen, der står for byggeriet af 157 boliger for Odinsgården. 
 På grunden ved siden af lystbådehavnen bygges der lige nu de første af i alt 87 lejligheder i seks punkthuse – Havnefronten kaldes det – og her er det Arkitektgruppen og Bech Gruppen, der står bag.  
 Og et tredje byggeri kan være på vej, nemlig Pakhusene – og et havnebad - på Dana Feed-grunden, som CASA ønsker at købe.
 Jeg vil gerne herfra udtrykke stor anerkendelse over for de stærke lokale kræfter, som virkelig sætter skub i udviklingen af vores havn. Jeg er utrolig stolt over, at vi har en række lokale investorer og udviklere, som går forrest. Virksomheder, der markerer sig både lokalt og nationalt, og som skaber i tusindvis af arbejdspladser her og på landsplan. Og som i høj grad er med til at tiltrække nye investorer fra både ind- og udland. Det kan efter min mening ikke anerkendes nok.
 Det er ikke bare på havnen, kranerne huserer. AP Pension har investeret i Kvickly-grunden, som vil blive omdannet til et helt nyt bolig- og butiksområde – her bygges mod 500 nye boliger og ungdomsboliger samt flere butikker.
 Der bygges nyt overalt i kommunen. Og samtidig renoveres den gamle almene boligmasse for 1,4 mia. kr. - og som om det ikke skulle være nok, ja så satte 2017 rekord i antallet af solgte kommunale parcel-husgrunde. 156 gange har vi solgt en grund i Horsens eller i en af vores mindre byer. Og så er de private grunde ikke talt med.
 Og det er værd at notere, at byer som Lund, Gedved, Egebjerg og Hovedgård har enorm vækst, som også smitter af på de omliggende byer.
 Det er en virkelig positiv udvikling, men vi må ikke hvile på laurbærrene. Derfor har det nye byråd nedsat et oplandsudvalg, som skal sikre, at landsbyer og mellembyer får en direkte politisk stemme og en ny kanal ind i byrådet.
 Jeg vil ikke undlade at nævne, at vi i dette overvældende bygge-boom har store ambitioner på naturens vegne. I 2018 og årene frem har vi afsat millioner til at skabe bedre adgang for borgerne til naturen og til at skabe naturforbedringer. I første omgang ved Vestbirk og vandkraftværket, der ligger tæt på Den genfundne Bro - der i øvrigt har udviklet sig til en fantastisk attraktion med 100.000 besøgende i 2017.
 Som nogle af jer måske overværede, så slap vi i efteråret seks vildheste løs på et 50 hektar stort indhegnet område mellem Nordre Strandvej og Nørrestrand. Vi havde en fantastisk åbning, hvor flere hundrede horsensianere fulgte med på tæt hold. 
 Og lige der, ved siden af vildheste, skotsk høj-landskvæg og nyplantet skov, ja der skaber vi en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. En bydel, der de kommende 20-30 år skal skabe S12 plads til, at op mod 9.000 horsensianere kan bo omgivet af den vilde, uspolerede natur.
 Så ja, der sker rigtig meget i vores kommune. Fordi vi vil og tør, og fordi, vi er en kommune, hvor vi løfter i flok - erhvervsliv, foreninger, organisationer og frivillige.
 Jeg blev i forbindelse med valget spurgt, hvad Horsens Kommune har brug for mere af – og mit svar var og er fortsat, at vi alle skal huske på, at alt kan lade sig gøre i Horsens, når vi gør tingene sammen.
 Handlekraft, fællesskab og samarbejde har været afgørende for vores kommunes imponerende udvikling. Og det skal fortsætte.
 Jeg blev også spurgt, hvad Horsens har brug for mindre af – og her var mit svar, at vi har brug for at slippe vores mindreværds-kompleks. Vi har alt mulig grund til at ranke ryggen og være stolte over vores kommune og den fantastiske udvikling, vi har oplevet de seneste år.
 Vi skal være stolte af vores kultur-image og ikke mindst vores kulturelle fyrtårn, Fængslet. På få år er det lykkedes at skabe en international anerkendt ramme for kultur og events. Fængslet lægger i dag hus til et prisbelønnet fængselsmuseum, overnatning, café, iværksætteri, store koncerter, kunst- og kultur-festivaler og konferencer.
 Og uden at røbe for meget, så kan jeg afsløre, at der er mere på vej...
 Vi skal også være stolte af vores høje niveau i mange idrætsgrene. AC Horsens har taget alle med storm i superligaen – og jeg satser nu på top-6 i Danmark. HIC ligger konstant i top 2 i dansk basket, og HH’s håndboldkvinder er på vej tilbage til den absolutte top.
 Og vi har i år inviteret ledelse, trænerteam og spillere fra de tre klubber med til nytårskuren, fordi de på alle måder er fantastiske repræsentanter for Horsens Kommune, og fordi, de er med til at løfte.
 Det ikke kun i samfundet Horsens Kommune, vi er kendt for at løfte i flok – det er vi også i byrådssalen. Vi er kendt for en høj grad af konsensus og for først og fremmest at have fokus på, hvad der er godt for kommunen på den lange bane. Og vi har sammen truffet store og modige beslutninger til gavn for borgerne.
 Den samarbejdskultur vil jeg arbejde hårdt for at bevare. For vi kommer også i den kommende byrådsperiode til at træffe vigtige beslutninger om vores kommunes fremtid. Og vi står stærkest, hvis vi står sammen.
 Lad mig her til sidst understrege, at jeg virkelig tror på, at alt kan lade sig gøre, hvis vi gør tingene sammen – alle sammen.
 Et godt eksempel på det, er jo vores fantastiske forvandling fra fængselsby til oplevelsesby. Ved fælles hjælp og ved fælles kræfter blev udfordringerne taget op og vi fik vendt bøtten. Alle bakkede op og bidrog.
 Nu oplever vi vækst og fremgang på stort set alle områder. Der er styr på økonomien. Nye borgere, inklusiv rigtig mange af de unge, vælger os til, og rigtig mange borgere er blevet stolte ambassadører for vores kommune. 
 Og det vil fortsætte, hvis vi alle bakker op - hvis alle fortsat byder ind. 
 En af dem, som er med til at løfte, som virkelig har fået nogle ting til at ske i Horsens – og som har haft enorm betydning for vores forvandling og for det fantastiske image, vi har fået som kultur- og oplevelsesby -  ja det er Frank Panduro.
 Efter 10 år som direktør for Horsens & Friends siger han nu stop.
 Jeg vil gerne se Frank heroppe på scenen.
 Afslutning: Vi har alle høje ambitioner og store forventninger til vores by og vores kommune. Og jeg er stolt over at stå i spidsen for en kommune med en enestående vilje til at samarbejde og til at finde fælles løsninger.
 Det giver mig god grund til at tro, at alting fortsat kan lade sig gøre i Horsens.
 Godt nytår til jer alle!"

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!