Østbirk - en by i Horsens kommune

Østbirk er en by i Østjylland med 2.500 indbyggere, beliggende i Horsens Kommune. Den er kommunens trediestørste by.

Historisk

Stenalder. Resultater fra Horsens Museum har vist, at Østbirk i tiden omkring overgangen mellem yngre stenalder (ca. 3950-ca. 1700 f. Kr.) og begyndelsen af bronzealderen rummede en helt særlig bebyggelse med tilhørende gravplads, og mange af fundene herfra har ikke kun vakt opsigt indenfor den danske arkæologi men også udenfor landets grænser.

En væsentlig årsag til de særlige fund formes at være stedets placering ved en af datidens østjyske hovedfærdselsårer, som netop forløb gennem dalen. Her blev noget af det ældste importerede metal gennem flere århundreder transporteret fra fjorden til søområderne mellem Skanderborg og Silkeborg, hvor der er gjort vigtige fund af sådanne metaller.

I 1682 bestod landsbyen Østbirk af 14 gårde og 1 hus med jord. Det samlede dyrkede areal udgjorde 521 tønder land. Dyrkningsformen var græsmarksbrug.


Østbirk Idrætsforening - ØIF

Østbirk Idrætsforening, der er stiftet i 1934, tilbyder fodbold, håndbold, badminton, tennis, atletik, gymnastik, petanque, cykling og løb. ØIF benytter Østbirk hallen, og den nye Xtra arena, som blev indviet 1. september 2018. 

Horsens Kommune havde bevilget 10 millioner til en multihal i Østbirk. Men ØIF ønskede mere end en multihal, de ville have en hal i fuld størrelse. En kæmpe frivillig indsats er hovedårsagen til, at det er lykkedes at skaffe de manglende midler til at kunne bygge en hal i fuld størrelse. Det første spadestik blev taget fredag 17. november kl. 15.00, og den nye hal blev bygget af ESE Entreprise A/S. 
 


Østbirk skole og institutioner

Østbirk skole. Skolen har ca. 450 elever fordelt på 9 klassetrin. Skolen er grundlagt i 1904 og har fungeret som skole siden. Skolen er er løbende renoveret og er lige pt. i gang med en større renovering i afdelingen der forbinder mellemtrin og udskoling.

Østbirk skole er beliggende i et naturskønt område, med Søhøjlandet tæt på og en natursti der går gennem skolens arealer. Herudover tager det 5 min at nå til motorvejen, der er gode offentlige transportmuligheder og skolebusforbindelser. Der er ca. 60 medarbejdere tilknyttet skole, sfo og administration. Medarbejderstaben består også at nogle faste tilkaldevikarer, som kender skolen og eleverne, det giver både genkendelighed og tryghed.

Skolen har fokus på Co-learning, er LEGO Education skole, har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og netværksskoler i Horsens Kommune.

Dagtilbud. Der vuggestue og børnehaver i Østbirk som består af 2 huse:

Skovhuset, er en integreret institution med 3 vuggestuegrupper med børn fra 0-2 år og 2 børnehavegruppe med børn fra 3-6 år.

Børnehuset er en integreret institution, med 1 vuggestuegruppe med børn fra 0-2 år og 2 børnehavegrupper med børn fra 3-6 år

Vestbirk friskole. Vestbirk Friskole er en forældredrevet friskole, som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 8. kl.

Skolen skal i tæt samarbejde med børnene og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for det enkelte barn i dets vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Skolen arbejder på det formål i traditionen efter Grundtvig og Kold, hvor den enkeltes evner og anlæg søges udfoldet i et forpligtende fællesskab.

Vestbirk Friskole er en Grundtvig-Koldsk inspireret friskole, hvis dagligdag hviler på et alment kristent grundlag og menneskesyn uden at være forkyndende.

Dette udmøntes i retten for den enkelte til at være den man er, til at tro på sig selv og dermed videreudvikle sit selvværd. Den enkelte har krav på respekt, men forventes naturligvis samtidig at vise andre og det overordnede fællesskab samme respekt.

Skolens undervisning skal naturligvis til enhver tid kunne tåle sammenligning med folkeskolens.

Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiers erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Børnene skal i deres dagligdag leve i og lære af og om en sådan demokratisk praksis.

Vestbirk Naturbørnehave er en lille børnehave med plads til 30 børn og 6 pædagoger. Står du midt på legepladsen i Vestbirk Naturbørnehave, er du omgivet af fuglekasser med unger, udsigt til marker og skove, hjemmedyrkede frugttræer- og buske og ikke mindst børn i fri leg, susende af sted på cykler på trafikbanen, legende i sandkassen eller byggende huler af dæk og træstubbe: kun fantasien sætter grænser. Er der ingen børn på legepladsen, er der en god chance for, vi er på tur ud i det blå med gummistøvler på. Vi går gerne til Vestbirk-søerne og den genfundne bro. Vi prøver også nye spændende steder af. 

Birkebo plejecenter er centralt placeret i Østbirk med udsigt over byen. Vi er en mindre enhed med 22 plejeboliger og 1 korttidsplads. På vores plejecenter er der 2 dejlige gårdhaver. Du har rig mulighed for sociale aktiviteter. For eksempel kan du indtage dine måltider i fællesskab med andre. Vil du hellere spise hjemme hos dig selv, har du selvfølgelig mulighed for det.

Birkebo plejecenter åbnede i november 2011 og har tilknyttet en aktivitetsmedarbejder, der i samarbejde med en stor skare af frivillige sikrer aktivitet og indhold i beboernes hverdag.


Handel og erhverv

Østbirk har en SuperBrugs og flere specialforretninger. På torvet er der et butikscenter med Netto, Pizzeria, Bager m/cafe og apotek. Ugeavisen Østbirk Avis udgives i byen og dækker et stort område mellem Horsens og Skanderborg. Der flere tankanlæg og OK vaskehal.

Der er mange håndværksvirksomheder i området, samt kunsthåndværkere og en del liberale erhverv.

Lægehus. Østbirk har nyt lægehus med fire læger, sygeplejersker og personale.

Tandlæge. Der er en ny flot og moderne tandlægeklinik i Østbirk.


ØB og Velux

Byens største virksomhed, A/S Østbirk Bygningsindustri, var næppe kommet til Østbirk, hvis der ikke havde været jernbane, for den var indtil banens lukning en af dens største kunder. Den københavnske civilingeniør Villum Kann Rasmussen havde midt i 1940'erne opfundet ovenlysvinduet Velux, men kunne ikke finde egnede produktionsforhold i København. Pga. nogle familieforhold endte produktionen i Østbirk, hvor fabrikken stadig beskæftiger 500 mand, halvdelen i udviklingsafdelingen og halvdelen i en lead factory, der i samarbejde med udviklingsafdelingen indkører nye produkter inden de sættes i produktion på de udenlandske fabrikker.


Sandvad Kro

Sandvad Kro er en restaurant og kro beliggende i Østbirk i det østlige Jylland. Kroen er kendt for sin historie og sit gode køkken, og den har en særlig plads i lokalsamfundet og i områdets kulturhistorie.

Kroen blev opført i 1841 og var oprindeligt et stoppested for rejsende, som havde brug for en pause på deres rejse gennem området. I 1940'erne blev kroen overtaget af en lokal købmandsfamilie, og siden da har den fungeret som restaurant og selskabslokale.

Sandvad Kro

Sandvad Kro er kendt for sit gode køkken, der serverer traditionelle danske retter med fokus på lokale råvarer. Der er også mulighed for at overnatte på kroen i et af de hyggelige værelser.

Kroen har også en særlig plads i lokalsamfundet, og den har været vært for mange lokale arrangementer og fester gennem årene. Kroen er også en vigtig del af områdets kulturhistorie og er blevet nævnt i flere bøger og artikler om lokale seværdigheder.

Samlet set er Sandvad Kro en vigtig del af Østbirk og områdets historie og kultur, og den er stadig et populært sted for både lokale og besøgende at besøge for god mad og hyggelige omgivelser.

Besøg Sandvad Kros hjemmeside ...

Jernbanen

Den 23. april 1899 blev en smalsporet privatbane fra Horsens til Bryrup indviet, og Østbirk fik en station på banen. I 1929 blev banen omlagt til normalspor og forlænget til Silkeborg, for at undgå omladning af gods til og fra statsbanen i Horsens.

Den 30. marts 1968 blev Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane nedlagt. Stationsbygningen, som er tegnet af Viggo Bertram og opført i røde sten, er bevaret på Ryvej 6, selvom den blev pudset hvid allerede i 1914. Størstedelen af banens tracé blev omdannet til Naturstien Horsens-Silkeborg, også kendt som Bryrupbanestien. Inde i Østbirk følger stien banetracéet mellem Skolegade og Ydingvej, hvor den går midt gennem skolens grund. Men ellers skal man uden for byen for at finde banetracéet, enten ved Sattrupvej mod sydøst eller Rydalvej mod nordvest.


Urup Hovedgård

I 1450 var Urup ejet af en af middelalderens store danske adelsslægter, Skram-slægten. Den mest bemærkelsesværdige af ejerne fra Skram-slægten var Peder Skram, som var rigsadmiral og ejede Urup indtil 1581. Peder Skram udmærkede sig under Christian II's (1481-1559) krige mod Sverige og blev desuden en kendt søhelt under Grevens Fejde (1534-1536).

I 1663 gik Urup over til Kronen. Med Enevældens indførelse i 1660 fik borgerne mulighed for at erhverve sig jord og herregårde. For at komme af med sin kolossale gæld efter mange års krigsførelse begyndte kongemagten at give herregårde og jord til sine kreditorer. I 1670 blev Urup derfor mageskiftet, det vil sige byttet, til handelsmanden Peder Hansen fra Hamborg, som købte og samlede mere jord omkring herregården.

Ved Hansens død i 1678 overtog hans datter Anna Elisabeth Urup. Hun solgte dog gården videre til baron Vilhelm Gyldenkrone til Vilhelmsborg allerede 1680, og Urup kom derved atter på adelige hænder.

I løbet af de næste 100 år skiftede Urup jævnligt ejere blandt flere af landets adelsslægter. Urup var typisk en del af større godskomplekser og var derfor blot en af ejernes mange herregårde. En af de mest betydningsfulde ejere af Urup i denne periode var Hans Rudolf Grabow, som arvede Urup fra sin mor i 1732. Han ombyggede hovedbygningen og boede på gården indtil sin død i 1765.

I 1787 blev Urup solgt til den nyligt adlede Ulrich Christian v. Schmidten. Kronen søgte i slutningen af 1700-tallet at fremme antallet af selvejerbønder, dvs. bønder der ejede deres egen gård og jord. I 1791 fik Schmidten derfor kongelig bevilling til at sælge godset og udparcellere gården, uden at Urup mistede sin sædegårdsfrihed, dvs. skattefrihed. Af to større bøndergårde, der oprindeligt hørte under Urup, oprettede Schmidten desuden en ny hovedgård: Lillerupholm.

Urup var således væsentligt mindre i omfang, da herregården blev købt af Jørgen Kiær og Israel Lars Wullf i 1805. Efter få år overlod Wullf Urup til Jørgen Kiær. Tiden fra starten af 1800-tallet til 1830 var dårlige tider for landbruget. Selvom Kiær efterhånden solgte mere jord fra, kunne han ikke klare de økonomiske trængsler. I 1825 gjorde skifteretten derfor udlæg i Urup, som blev solgt til Tiburtz Tiburtzius Strange.

I 1863 kom Urup til baron Oscar Emil Gyldenkrone, som forsøgte at forbedre Urup ved bl.a. at tilkøbe mere jord og plante skov. Gyldenkrones enke solgte i 1898 Urup til Harding Balthazar Rieffesthal, der tidligere havde været forpagter på herregården Søholm. Rieffesthal gennemførte en række forbedringer på Urup, således opførte han bl.a. nye avlsbygninger, ligesom han indvandt mere jord ved at udtørre Urup Sø.

I 1916 solgte Rieffesthal Urup til Skanderborg Amts Udstykningsforening. Endnu engang blev meget af herregårdens jord solgt fra. I forbindelse med udstykningerne blev gårdens jordtilliggende næsten halveret, og det var således en stærkt reduceret hovedparcel, der i løbet af 1900-tallet har skiftet ejere regelmæssigt.
Urup har siden 1999 været ejet af Dan og Annemette Brockdorff.


Julianelyst

Julianelyst driver landbrugs- og skovvirksomhed og skaber oplevelser i naturen. Altid i pagt med omgivelserne og stedets ånd. Derudover udlejes faciliteter til f.eks. hestesport. 

Bygningerne på godset er nænsomt restaureret i respekt for stedets unikke kulturarv og traditioner. På Julianelyst vil vi give et endnu stærkere, smukkere og mere levende sted videre til kommende generationer. For et gods er kun noget, man har til låns.

Julianelyst hed oprindeligt Sophienlyst og blev oprettet i 1791 som en aflæggergård fra Urup herregård. Hovedbygnings facade er så godt som uændret siden opførelsen i 1792.

Ifølge Dansk Center for Herregårdsforsknings definition hører Julianelyst historisk set ikke til blandt herregårdene. Med bygninger af herregårdslignende karakter har gården dog i nutiden opnået en alment accepteret status som herregård.

Ulrich Christian von Schmidten købte i 1787 herregården Urup. Få år senere fik han i 1791 tilladelse til at udparcellere godset, og på det sydlige jordtilliggende oprettede han en parcelgård. Gården fik navnet Sophienlyst efter Schmidtens hustru Mette Sophie Marcussen.

På gården indrettede man i tidens ånd et såkaldt "hollænderi", dvs. et mejeri, hvor der blev produceret smør og ost. Navnet "hollænderi" skyldes, at mejeridriften havde sit udspring i Holland, hvorfra det - via Holsten - spredte sig til Danmark.

I 1797 købte baron Ove Henrik Juel gården, som han - ligesom den tidligere ejer - lod opkalde efter sin hustru. Hustruen hed Juliane Marie Bülow, og gården har siden heddet Julianelyst.

I 1880 købte forpagteren Niels Juel Lund fra Palsgaard Julianelyst. I 1905 overtog hans søn Peter Andreas Lund gården, som han beholdt frem til 1916, hvor han solgte den til et konsortium.

Herefter skiftede herregården jævnligt ejere. Bl.a. ejede Yde Bruun kortvarigt Julianelyst i 1947, og frasolgte skovene, hvorved han reducerede Julianelysts størrelse betragteligt.

I 2021 var gården ejet af Julianelyst ApS ved LEGO-arving Agnete Kirk Thinggaard og hendes mand Claus Thinggard.


Østbirk kirke

Østbirk hører til Østbirk Sogn, og Østbirk Kirke ligger central i byen. Kirken stammer fra omkring år 1200, og søhelten Peder Skram er gravsat her. Den oprindelige kirke var en romansk bygning, men den blev senere ombygget i gotisk stil. Kirken er bygget af granit og har et tårn og et skib, som er adskilt af et kalkstenskors.

Kirken har en række kalkmalerier fra det 14. århundrede og en altertavle fra det 16. århundrede. Kirken har også et orgel fra 1904, som stadig er i brug til gudstjenester og koncerter. Det er dog blevet renoveret og moderniseret flere gange siden.

Østbirk kirke

Genbrugt konfirmationstøj er sagen. Hvert eneste år de sidste 8 år har det været et tilløbsstykke - men i år slog alle rekorder! De frivillige Tonni Sørensen, Solveig Kammersgaard og Allis Sørensen havde rigeligt at se til. Mange var vores egne konfirmander - men også mange kom langvejs fra. Rigtig mange - som i rigtig mange - tog fra Præstegården med en skjorte - en habit - en kjole - et par sko - et sjal osv. 

Hvis man er kommende konfirmand og gerne vil se, om der skulle være noget konfirmationstøj der kunne passe dig, er man altid velkommen i kirkekontorets åbningstid tirsdag og torsdag.

Besøg også Østbirk kirkes hjemmeside ...

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023