Budget 2022 med fokus på flere varme hænder og grøn omstilling(pressefoto)

Alle otte partier og lister i Horsens Byråd står bag budgetaftalen for 2022 og overslagsårene 2023 til 2025 - en budgetaftale, der helt overordnet fokuserer på endnu bedre velfærd for kommunens børn og unge samt de ældre, handicappede og udsatte borgere. Og hvor der også er yderligere fokus på naturen og den grønne omstilling samt oplevelser og fællesskaber for alle.

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, glæder sig over, at hele byrådet står bag aftalen.

- Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at skabe enighed med alle partierne om kommunens budget 2022 og overslagsårene 2023 til 2025. Vi et blevet enige om et budget, der virkelig er visionært og som skaber endnu bedre vilkår for det gode og trygge liv med muligheder, oplevelser og fællesskaber for alle, siger Peter Sørensen.

Et samlet byråd - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, SF, Enhedslisten og Miljølisten - er enige om, at det er vigtigt at fortsætte de seneste års løft af velfærden, og med den netop indgåede budgetaftale prioriteres velfærdsområderne højt i 2022.

- Det betyder blandt andet, at vi allerede fra næste år har sikret vores daginstitutioner det økonomiske grundlag for at indføre minimumsnormeringer - og vi er dermed et par år foran regeringens og Folketingets tidsplan. I alt tilføres fra økonomiaftalen mellem regeringen og KL og fra vores eget råderum 29 mio. kr. i 2022 stigende til 39 mio. kr. i 2024, siger Peter Sørensen.

Også folkeskolerne i Horsens Kommune får flere penge til bedre normeringer. Midlerne fra finanslov 2020 til flere lærere skulle indfases gradvist frem mod 2023, men der er nu enighed om at fremrykke midlerne, så skolerne får det fulde beløb i 2022 - nemlig 14, 1 mio. kr. fra finansloven og 10 mio. kr. budgetaftalen 2021, i alt 24,1 mio. kr.

- Vores skoler får virkelig et stort økonomisk løft. De har leveret flotte resultater de seneste år, og karaktermæssigt har vi haft flere års konstant fremgang. Men det også klart, at det kræver flere ressourcer at fortsætte den gode udvikling, og derfor tilføres der nu endnu flere penge til vores skoler. Samtidig giver vi de enkelte skoler mulighed for at forkorte skoledagens længde og dermed anvende de frihedsgrader, der er beskrevet i lovgivningen, siger Peter Sørensen.

Økonomiaftalen for 2022 mellem KL og Regeringen indeholder også penge til kommunerne, som først og fremmest er øremærket til finansieringen af flere børn, flere ældre og stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Horsens Kommunes andel er på 22 mio. kr., og det er besluttet i budgetaftalen, at midlerne fordeles med fem mio. kr. til ansættelse af flere sagsbehandlere på børne- og forebyggelsesområdet, 10 mio. kr. til et varigt løft af området og syv mio. kr. til håndtering af særligt dyre enkeltsager på både børne- og voksensocialområdet.

- Et stigende antal underretninger på børn- og ungeområdet har givet et stort pres på sagsbehandlingen og mulighederne for hjælp og støtte. Derfor afsættes flere penge til de indsatser, børn, familier og unge har behov for, ligesom antallet af sager pr. sagsbehandler skal ned, siger Peter Sørensen.

Også hjemmeplejen i Horsens Kommune skal have et løft, og partierne bag budgetaftalen er enige om, at der skal arbejdes med en ny tilgang til, hvordan hjemmeplejen organiseres og arbejder.

- Vi har et ønske om, at der skal være mere tid til samvær og nærvær - til samtale og til at holde i hånd - så vi ønsker flere hænder i ældreplejen, så hver enkelt medarbejder får mere tid til den enkelte borger. Og til det formål er vi enige om at afsætte 15 mio. kr., siger borgmesteren.

Antallet af børn, unge og ældre stiger i Horsens Kommune, og der er løbende afsat penge i budgetterne til den demografiske udvikling. Således også i denne budgetaftale, hvor der er afsat i alt 42 mio. kr. i 2022 til befolkningsudviklingen i forhold til dagtilbuds- og skoleområdet, det specialiserede socialområde, ældreområdet og sundhed og genoptræning.

Store anlægsinvesteringer

Budgetaftalen betyder også, at der fastholdes et højt investeringsniveau i Horsens Kommune. Horsens Kommune har fortsat høj befolkningsvækst og derfor fremrykkes investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet svarende til ca. 100 mio. kr., så udbygningen af kapaciteten kan sættes hurtigt i gang.

- Samtidig afsætter vi yderligere penge i investeringsoversigten, så vi i perioden 2022 til 2025 samlet investerer 500 mio. kr. til byggerier på dagtilbuds- og skoleområdet. Der skal blandt andet bygges nye daginstitutioner i Egebjerg, ved Campus i Horsens midtby og i sydbyen, mens folkeskolerne i Lund og Egebjerg skal udbygges. Endelig skal det tidligere gymnasium på Højen i den sydlige del af Horsens være med til at sikre tilstrækkelig kapacitet - også i forhold til området for specialundervisning, siger Peter Sørensen.

Alt i alt investeres i perioden 2022 til 2025 ca. 1,3 milliarder kroner i nye vuggestuer og børnehaver, skolerenoveringer, kultur- og fritidsfaciliteter, nye boliger til handicappede, klima, miljø og natur og infrastruktur i hele kommunen.

Derudover er det i budgetaftalen besluttet, at der skal sættes gang i et analysearbejde, som skal undersøge behov og muligheder for at etablere en ny arena til store arrangementer og koncerter, en ny koncertplads og et nyt ambitiøst streetsport-anlæg.

- Og så er vi enige om, at der i de kommende år skal investeres i en lang række forbedrede idrætsfaciliteter i Horsens by. De senere år er der sket udvidelser med haller, kunstgræsbaner og springfaciliteter i mange af de mindre byer i kommunen, og nu er turen kommet til investeringer i Horsens.

Fokus på den grønne dagsorden

Budgetaftalen for 2022 har også stor fokus på den grønne omstilling, der skal sikre Horsens Kommune som et bæredygtigt og klimarobust samfund. I forvejen er der taget ambitiøse skridt med DK2020-projektet, der forpligter kommunen til at reducere drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 og være CO2-neutrale i 2050 samt sikre kommunen mod stormflod og ekstrem regn.

- Vi er enige om at fastholde målrettet fokus på klima og bæredygtighed til gavn for både nutidens og fremtidens generationer. Det kræver, at klima og bæredygtighed kontinuerligt tænkes ind i alle arbejdsopgaver, projekter og planlægning ligesom brugen af materialer skal ske efter cirkulære principper. Samtidig skal relationer og samarbejde på tværs af erhvervslivets brancher og uddannelsesområdet styrkes. Omstillingen af Horsens Kommune til et mere klimarobust samfund kræver med andre ord, at der bliver skruet på alle de knapper, der til sammen betyder, at vi flytter os og at ambitionsniveauet holdes højt, siger Peter Sørensen.

Han tilføjer, at partierne også er enige om stramme yderligere op, så Horsens Kommune som samfund skal arbejde for at være klimaneutral allerede i 2030.

- Vi har allerede afsat 90 mio. kr. i vores budgetter til klima, natur og miljø og i denne budgetaftale er der yderligere afsat en grøn pulje på 10 mio. kr. til investeringer i klimavenlige og bæredygtige initiativer. Det er også klart, at når vi hæver ambitionsniveauet, så kræver det, at vi opprioriterer arbejdet med klima, biodiversitet og bæredygtighed, og derfor afsættes 3,5 mio. kr. om året til fortsat og øget indsats. Midlerne skal bl.a. bruges til at understøtte mere klimavenlig adfærd hos borgere og virksomheder, siger Peter Sørensen.

En alsidig budgetaftale

Årets budgetaftale rummer en lang række nye initiativer, der skal bidrage til det gode og trygge liv med muligheder og fællesskaber for alle. F.eks. afsættes der penge til at fremme Horsens som studieby, den tidligere demensafdeling på Åparkcentret skal omdannes til aktivitetscenter for seniorer i Horsens, der skal ansættes en diætist i hjemmeplejen, Landsbypuljen og Mellembypuljen fortsætter og hæves med henholdsvis en mio. kr. og to mio. kr.

Puljen til øget trafiksikkerhed hæves til 10 mio. kr. om året i tre år og cykelsti-puljen hæves med 7,5 mio. kr. i 2022 og 2023. Endelig kan det nævnes, at Horsens Kommune igen skal have en stadsarkitekt.

Hele Horsens Kommunes budgetaftale 2022-2025 kan læses på Horsens Kommunes hjemmeside www.horsens.dk/OmHorsensKommune/FaktaomHorsensKommune/Budgetaftaler

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Mest læste artikler

Ugens Annoncer

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Seneste video

Tåning jazz 2018
01. aug 2021