Danske virksomheders potentiale for at spare på energien er stadig stort(Pressefoto. Billede: Colourbox.)

I Danmark har virksomhederne længe haft fokus på at udnytte energien effektivt, både når de producerer og forbruger energi. Men der er fortsat store potentialer, som kan realiseres i de danske produktionserhverv, viser en ny kortlægning, som Energistyrelsen står bag.

Af Energistyrelsen

Gennem to hovedrapporter har Energistyrelsen fået kortlagt energiforbruget og besparelsespotentialerne i 42 brancher inden for sektorerne fremstillingserhverv, landbrug og bygge- og anlæg, som udgør produktionserhvervene.

Kortlægningen viser b.la., at de tre sektorer kan spare energi ved at udnytte spildvarme og elektrificere. Og ved at effektivisere varmeforsyningen, sætte standarder for nye anlæg, forbedre automatisk styring og udnytte ny teknologi. Derudover er der ”her og nu”-besparelser ved adfærdsændring.

Produktionserhvervene kan f.eks. spare ca. 10 % af det samlede energiforbrug på tværs af sektorerne ved at foretage investeringer, der tjener sig hjem på under 4 år. Årligt kan det spares ca. 12.500 TJ., hvilket svarer til det samlede årlige energiforbrug for ca. 125.000 danskere - eller omtrent det antal mennesker, der bor i Aalborg. 

Det store potentiale glæder vicedirektør i Energistyrelsen Stine Leth Rasmussen.

”Kortlægningen viser, at danske virksomheder kan høste mærkbare besparelser i deres energiforbrug og tilmed spare omkring 1,5 mia. kr. om året i energiudgifter ved at foretage overskuelige investeringer.”

Elektrificering kan erstatte halvdelen af energiforbruget

Peter Maagøe Petersen - partner i Viegand Maagøe – har været projektleder på Energistyrelsens kortlægning og leveret de to bagvedliggende rapporter. Han ser betydelige potentialer i fortsat at optimere industriens procesanlæg gennem øget varmegenvinding, bedre styring og overvågning - og ikke mindst elektrificering.

I forhold til at optimere procesanlæg, så påpeger Maagøe Petersen, at mange virksomheder aktuelt arbejder med at integrere varmepumper i varmeforsyningen, hvor udnyttelse af spildvarme ofte giver energibesparelser på 25-30% af varmeforbruget og bidrager til udfasning af naturgasforbruget.

”For visse processer som inddampning, tørring og destillation kan potentialerne være endnu større, mens optimering af de energitunge brændings- og smelteprocesser erfaringsmæssigt kan være en større investering.”

Ifølge kortlægningen har de danske produktionserhverv gode muligheder for elektrificere deres processer - og dermed omlægge til klimavenlig energi, hvilket kan spare halvdelen af det termiske energiforbrug i virksomhederne, hvis potentialet indfris helt.

Vi må ikke glemme den energisparende adfærd

Kortlægningen viser også, at der stadig er et betydeligt potentiale for adfærdsrelaterede besparelser. Eksempelvis at slukke for udstyr, der ikke er i brug, tætne lækager og sikre effektiv drift gennem vedligeholdelse og simpel automatisering.

Energistyrelsen opfordrer derfor virksomhederne til at prioritere de hurtige besparelser, da der i mange tilfælde kan opnås 3-5% besparelser ved ændringer i adfærd og forbedret vedligehold.

”Det kræver nogle arbejdstimer til planlægning, men ikke større investeringer. Gevinsten er besparelserne her og nu,” siger Stine Leth Rasmussen.

Det er muligt at søge støtte til energiforbedringer hos Energistyrelsen. 

Fakta om kortlægningen:

Energistyrelsen har gennem to rapporter fået kortlagt energiforbruget i produktionserhvervene dvs. fremstillingserhverv, landbrug og bygge- og anlæg.

Kortlægningen har identificeret:

  • Energiforbruget i produktionserhvervene
  • potentialer for at reducere energiforbrug
  • muligheder for at elektrificere udvalgte slutanvendelser af energi.

Kortlægningen er gennemført i perioden oktober 2021 til og med februar 2022 med udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik og Energistatistikken (energidata for 2019), samt opdaterede materialer fra en lang række energisyn m.m. gennemført i perioden siden erhvervskortlægningen i 2015 (data fra 2012).

Kortlægningen viser store potentialer for at energieffektivisere og elektrificere energiforbruget i produktionserhvervene.

Koblingen af de to rapporter har givet grundlag for at pege på en række konkrete initiativer, der kan bidrage til at indfri de betydelige potentialer.

Rapporterne er udarbejdet af Viegand Maagøe med input fra Teknologisk Institut, Byggeri og Teknik samt DTU.
 

Energistyrelsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024