Projekt genopretter området ved VestbirksøerneEt stort og vigtigt projekt. Det et nogle af de ord, miljøminister Lea Wermelin bruger om vandløbsprojektet ved Vestbirk. Foto: Horsens Kommune

Horsens Kommune vil genskabe Gudenåen ved Bredvad Sø ved Vestbirk og dermed sikre naturen meget bedre vilkår. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne. Det omfattende vandløbsprojekt bliver præsenteret for alle interesserede på et online informationsmøde torsdag 25. marts 2021

Til oktober går Horsens Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen i gang med et vandløbsprojekt, der skal genoprette naturen i området ved Vestbirk-søerne så tæt på det oprindelige som muligt. Det vil gavne vandkvaliteten i Gudenåen og Vestbirksøerne, give fisk og vandplanter langt bedre levevilkår samt tiltrække mange arter af insekter og fugle til området.

- Med projektet genskaber vi en af de mest spektakulære vandløbsstrækninger i Danmark. Noget af det helt unikke ved strækningen er, at der over en strækning på ca. 4 km vil blive genskabt et naturligt fald på omkring 10 meter i vandløbet, og det giver særligt gode vilkår for fiskegydning. Genopretningen af Gudenåen vil på rigtig mange parametre gavne naturen i området. Projektet får ikke kun stor betydning for den del af åen, der løber i Horsens Kommune, men derimod for alle de 160 km, Gudenåen strækker sig over. Derudover gavner det også yderligere ca. 150 km vandløb, der er sideløb til Gudenåen, siger Andreas Boesen, fungerende borgmester i Horsens Kommune.

Når Gudenåen skal genoprettes, bliver den nuværende spærredæmning på Gudenåen i den nordlige ende af Bredvad Sø fjernet. Spærredæmningen blev lavet i 1924 og har siden fungeret som en barriere i Gudenåen, som har medført store ændringer for naturen i og omkring åen. Spærredæmningen betyder bl.a., at dyrene i vandløbet ikke kan vandre frit, og det har haft stor negativ effekt på Gudenåens fiskebestand.

Stort og vigtigt projekt

Hele projektet bunder i Vandrammedirektivet fra EU og statens vandområdeplaner. Formålet med statens vandområdeplaner er bl.a. at sikre gode forhold i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. For at opnå det er der bl.a. kigget på, hvordan forholdene i landets vandløb kan forbedres. Her har fokus bl.a. været på, hvordan spærringer og ændringer af vandløbs oprindelige forløb giver udfordringer.

- Vi skal passe bedre på dyr og planter i vores vandløb. Når Horsens Kommune fjerner spærringer og restaurerer vandløbet på den her strækning af Gudenåen, giver det både spændende natur at opleve og hjælp til biodiversiteten. Derfor er det et stort og vigtigt projekt. Endda på en fantastisk smuk strækning, hvor Gudenåen har et stort fald, inden den passerer under Den Genfundne Bro. Jeg har opfordret kommunerne til at søge de penge, der er afsat til at restaurere vandløb, og her leverer Horsens Kommune på smukkeste vis. Området har potentiale til at blive en endnu større naturperle, end det allerede er i dag, og jeg glæder mig meget til at følge projektet fremover, siger miljøminister Lea Wermelin.

Vil gavne fiskelivet og søerne

Natur- og Miljøafdelingen i Horsens Kommune har sammen med Naturstyrelsen undersøgt, hvordan Gudenåen kan lægges tilbage i sit oprindelige forløb.

- I bunden af Bredvad Sø kan vi finde det oprindelige forløb af Gudenåen, så vi kan genskabe vandløbet stort set, hvor det oprindeligt har ligget. Fiskebestanden i Gudenåen har det rigtig skidt, men ved at genoprette Gudenåens oprindelige forløb og fjerne den kunstige spærring giver vi fiskene meget bedre muligheder for at vandre og yngle. Når vi fjerner spærredæmningen, bevarer vi desuden Vestbirk Sø og Naldal Sø samt dele af Bredvad Sø. Sidstnævnte er i dag præget af mange sandaflejringer og vil med tiden sande helt til, hvis ikke vi gør noget, forklarer Jan Kunstmann, biolog i Natur- og Miljøafdelingen i Horsens Kommune.

I fremtiden vil søerne dermed heller ikke modtage det næringsrige vand fra Gudenåen, som indeholder en del fosfor og kvælstof.

- I dag er der ret stor algevækst i søerne, og det vil blive mindsket, når vi fjerner fosfor og kvælstof fra søerne, som dermed vil blive mere klarvandede. Det giver bedre leveforhold for vandplanter, og det vil tiltrække flere insekter og fugle, som kan finde mere føde i området, forklarer Jan Kunstmann.

Vandkraftværket lukkes

Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirk-søerne, har besluttet at stoppe elproduktionen på værket. Lukningen bliver senest en realitet, når vandløbsprojektet ved Vestbirk bliver gennemført.

Der er ikke længere økonomi i at drive værket, da prisen for den elektricitet, værket producerer, er faldet mærkbart siden januar 2019. Desuden er produktionsanlægget oppe i årene, og fremtidige investeringer vil ikke kunne forrentes med den nuværende økonomi i driften af værket. Mens elproduktionen stopper, arbejder Naturstyrelsen på at finde en løsning for den fremtidige anvendelse og det fremtidige ejerskab af de historiske bygninger. Et partnerskab bestående af godt 20 personer, der hver især repræsenterer en interesse i områdets udvikling og fremtid, har arbejdet med forskellige forslag til vandkraftværkets og områdets fremtid.

Hør mere på borgermøde

Horsens Kommune og Naturstyrelsen forventer at gå i gang med det store vandløbsprojekt i starten af oktober.

Projektet vil mere detaljeret blive præsenteret på et online informationsmøde, der bliver afholdt torsdag den 25. marts 2021 kl. 19-21. Her kan alle interesserede høre meget mere om projektet.

På mødet deltager biolog Jan Kunstmann og ingeniør Tony Bygballe fra Horsens Kommune samt skovrider Søren Hald og driftsleder Per Kristensen fra Naturstyrelsen. Du deltager i mødet ved at gå ind på www.horsens.dk/livebegivenhed. Her kan du også finde informationer om de praktiske og tekniske forhold.

Fakta:

  • Naturstyrelsen ejer Vestbirk Vandkraftværk, Vestbirk-søerne samt Naturstien Horsens - Silkeborg og Den Genfundne Bro.
  • Horsens Kommune er vandløbsmyndighed og har ansvaret for at gennemføre konkrete projekter for at forbedre vandmiljøet i overensstemmelse med de gældende vandområdeplaner.
  • Vandområdeplanerne skal forbedre vandmiljøet i Danmark. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Lignende artikler

Horsens Kommune

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

112: Brand Pizza Master, Brædstrup
08. maj 2023