En fantastisk dag for et meget grønnere DanmarkJan Koborg Olsen, næstformand BNK
Socialdemokratiet Horsens Kommune

DEBAT - Regeringen og Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og KL indgår historisk aftale om et grønt Danmark.

Af Jan Koborg Olsen, næstformand BNK
Socialdemokratiet Horsens Kommune

Vi står overfor en historisk milepæl i kampen for et grønnere Danmark. Regeringen har netop indført en CO2-afgift for landbruget og afsat 40 milliarder kroner til opkøb af landbrugsjord nær fjorde, vandløb og åløb. Dette initiativ vil drastisk reducere kvælstofudledningen til vores vandmiljø og er et markant skridt mod at bringe vores fjorde tilbage i god tilstand. Dette vil være til stor gavn for både fisk og planter i vandmiljøet.

Initiativet indebærer også, at vi vil rejse skov på de områder, hvor landbrugsjorden udfases, i en hidtil uset skala. Dette vil ikke kun forbedre biodiversiteten, men også skabe nye rekreative områder for befolkningen og styrke vores landskabs æstetiske værdi. Vi ser frem til at se vores natur blomstre som aldrig før, med frodige skove og rene vandløb.

Derudover er der afsat betydelige midler til udvikling af ny teknologi, som skal hjælpe landbruget med den grønne omstilling. Dette inkluderer avancerede landbrugsmetoder, som reducerer udledningen af drivhusgasser, og forbedrer effektiviteten. Vi ser frem til at støtte landbruget i denne omstilling og sikre, at Danmark fortsat kan være en førende producent af bæredygtige fødevarer.

En stor del af midlerne vil også blive brugt til udtagning af lavbundsjorde, som har et stort potentiale for at reducere CO2-udledningen yderligere. Disse områder vil blive omdannet til våde enge og moser, som kan binde store mængder kulstof og skabe levesteder for en lang række arter.

Tak til en modig regering, NNF, dansk landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri og mange flere, der har gjort dette muligt gennem samarbejde og vilje til forandring. Deres indsats viser, at når vi står sammen, kan vi opnå store ting.

Personligt er jeg stolt over at bo i et land, der går forrest i kampen mod klimaforandringerne og laver aftaler, der sikrer en bæredygtig fremtid. Her i Horsens Kommune er vi klar til at føre aftalen ud i livet til gavn for vores fjord, vandmiljø og klimaet generelt. Vi er allerede i gang med at planlægge konkrete tiltag, der skal sikre, at vi lever op til de ambitiøse mål, der er sat. Vi vil arbejde tæt sammen med lokale landmænd, virksomheder og borgere for at sikre en succesfuld gennemførelse af disse initiativer.

Med aftalen er parterne enige om, at der skal indføres en CO2e-afgift på udledninger fra husdyr. Der indføres en afgift på 300 kr. pr. ton CO2e i 2030 stigende til 750 kr. pr. ton CO2e i 2035 med et bundfradrag på 60 pct. Den effektive afgift vil dermed udgøre 120 kr. pr. ton CO2e i 2030 stigende til 300 kr. pr. ton CO2e i 2035. Der afsættes desuden godt 30 mia. kroner til udtagning af i alt ca. 140.000 ha kulstofrige lavbundsjorde inkl. randarealer samt rejsning af 250.000 ha skov. Hertil opstilles en tilskudsordning på samlet godt 10 mia. kr. frem mod 2045 til lagring af biokul produceret ved pyrolyse.

Parterne er desuden enige om, at der som led i omstillingen af landbrugs- og fødevareerhvervet også er behov for at sætte endnu mere fart i udvikling og modning af nye klimateknologier og -tiltag – og at reduktionseffekterne af disse så hurtigt som muligt skal dokumenteres, så de kan tælle med i den nationale emissionsopgørelse.

Samlet set skønnes indsatserne i aftalen at reducere de danske udledninger med 1,8 mio. ton CO2e i 2030. Aftalen lukker således mankoen ift. 2030-klimamålet.

Lad os fejre denne fantastiske dag og se frem til en grønnere og mere bæredygtig fremtid for Danmark.
 

Jan Koborg Olsen

Løbende annoncer

Ugens Annoncer

Seneste video

Østbirk Kirke
29. maj 2024